Våre tjenester

Verdi1 as har som hovedprioritet å jobbe med fagfeltet skadetaksering, men utfører verditaksering ved kapasitet.

Verdi1 as er autorisert bruker av både In4mo og Cab Meps. Dette er produksjonsverktøy for skadehåndteringsprosessen. Verktøyene brukes ved oppdragshåndtering, besiktelser, kalkyler, foto, rapporter og kvalitetskontroll.

Vi er også autorisert for bruk av kalkulasjonsverktøyet In4mo Cost Controll og kalkyleverktøyet Meps.

Se bilder av skader Ta kontakt

Skadetaksering     |     Reklamasjonsrapport    |     Naturskadetaksering     |     Skjønn     |     Verditaksering     |     Tilstandsrapport     |     Boligsalgsrapport

Skadetaksering

Når bygninger og eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. En skadetakstmann møter kundene i situasjoner som ofte oppleves dramatiske. Sterke følelser kan være utløst, samtidig som store verdier står på spill. Da er takstmannens rolle som uavhengig tredjepart en viktig faktor, slik at skadelidte får riktig oppgjør og reparasjon. 

I mange tilfeller er det forsikringsselskapet som tar kontakt eksterne takstmenn for å innhente et faglig grunnlag for senere erstatningsutmåling. Noen ganger, spesielt ved kompliserte skader, får takstmannen også i oppdrag å styre arbeidene med istandsetting.

Skadetakst for alle oppdragsgivere

Skadetakst er ofte relatert til forsikringsskade. Vi påtar oss også skadetakster for andre oppdragsgivere.

Reklamasjonsrapport

En reklamasjonsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport, men hvor oppdraget er å vurdere forhold det klages på når en eiendom skifter eier. Takstmannen gjør en befaring på stedet, og vurderer i tillegg tilgjengelig teknisk dokumentasjon. De juridiske sidene av saken vurderes ikke. Økonomiske konsekvenser beregnes ut fra kostnader ved utbedring til referansenivået, dersom et negativt avvik blir påvist.

Naturskadetaksering

Naturskade i lovens forstand er skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Takseringer blir organisert og betalt av forsikringsselskapet og skadene vil vanligvis bli besiktiget av en takstmann oppnevnt av forsikringsselskapet. Større skader som for eksempel etter Dagmar-stormen koordineres via en oppnevnt koordinator fra alle forsikringsselskapene samlet. Verdi1 AS inngår i beredskapen ved slike skader, etter godkjenning av Norsk Naturskadepool og Landbruksdirektoratet.

Skjønn på fast eiendom

Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform. Forsikringsselskapet og skadelidte velger hver sin skjønnsmann som skal bli enige om erstatningen med bindende virkning. Som oftest skjer dette etter omfattende skader, gjerne brannskader. I skjønn rekonstrueres arealer og bygningsdeler som legges til grunn for detaljert beregning som utføres av skjønnsmennene i fellesskap.

Verditaksering av boliger

En verditakst kan danne grunnlag for salg, refinansiering, arveoppgjør, skilsmisseoppgjør, rettslige tvister med mer.

Beregningen i dokumentet frambringer følgende tall:

  • Eiendommens tekniske verdi; Normale kostnader for oppføring av tilsvarende bebyggelse, med fradrag for elde, slitasje, tidsmessighet o.l. tillagt tomteverdi.

  • Eiendommens markedsverdi (salgsverdi). Det beløpet som takstmannen mener eiendommen normalt kan omsettes for på takstdagen.

  • Eiendommens låneverdi. Låneverdi er en forsiktig vurdert markedsverdi som skal gi lånegiver nødvendig sikkerhet for sin pant i eiendommen.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

Boligsalgsrapporten

Boligsalgsrapporten gir størst trygghet for både kjøper og selger når en eiendom skifter eier. Rapporten bygger på en grundig gjennomgang av boligen, og gir omfattende informasjon om tilstanden. På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges. Takstmannen følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes.